Проекти


Институт по публична администрация


ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА: ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ

Институтът по публична администрация е структура към Министерски съвет на Република България и е водещата институция за обучение на служители в държавната администрация.

За реализиране на проекта направихме обстоен анализ на дейността на клиента, нормативната база, тенденциите при електронното обучение и стандарти за обучения.

Бяха създадени и реализирани план и алгоритъм  за миграция на наличната до момента в ИПА информация, свързана с развитие на администрацията чрез обучение.

Готовият продукт обобщава в себе си няколко взаимосвързани компонента, които включват: надграждане на интернет сайта; библиотека с материали, добри практики; надградена информационна система за провежданите от ИПА обучения, чрез която се управляват работните процеси по заявяване, регистриране, провеждане и отчитане на обученията; платформа за електронно обучение.

Платформата за провеждане на обучения съдържа различни иновативни практики, като виртуална класна стая, двустранни оценки на преподаватели и обучаеми; интегрирана технологията SCORM – компилация от технически специфики за уеб базирано обучение.

С реализирането на проекта, ИПА подобри капацитета си за предоставяне на качествени и ефективни обучения на служителите от всички нива на администрацията, за развитие на иновативни електронни, уеб и дистанционни форми на обучение, за изграждане на електронна платформа за управление на учебния процес, за провеждане на изследвания в ключови области на доброто управление, за разширяване на издателската дейност на института, за трансфер на добри и иновативни практики в дейността на българската администрация.
  • Microsoft .NET
  • Front-end development
  • Databases
Клиент
Институт по публична администрация

© Copyright 2024 ICYGEN LLC - All Rights Reserved