Проекти


КОНПИ


ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА: ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ

Система за случайно разпределение на преписките (ССРП) и Електронен регистър на лицата и имуществото, обезпечено и отнето по ЗОПДНПИ.

Проектът включва детайлен анализ на бизнес процесите на Комисията, изготвяне на предложение и план за оптимизация на тези процеси, проектиране, реализация и внедряване на информационна система за случайно разпределение на преписките, надграждане на ССРП с електронен регистър и сайт, предоставящ електронни услуги за справки за лица и имущество по смисъла на чл. 86 от ЗОПДНПИ и достъп до документи за влезли в сила решения на съда.

Отчитайки спецификата на дейността на КОНПИ, ССРП е проектирана и имплементирана за работа в изолираната Интранет среда на Комисията. Системата предоставя възможност за автоматизирано случайно разпределение на преписките в ТД и ТБ на Комисията. Логиката на разпределението и функционалността за насочване и проследяване на преписките е основана на статуса на преписките, натовареността на инспекторите, тежестта на преписките. Движението и статуса на преписките се документира и поддържа от система за кореспонденция, без използване на пощенски сървъри и стандартни методи за комуникация между потребителите на системата.

Електронният регистър е разделен на три части – административна и оперативна, работещи в изолираната Интранет среда на КОНПИ и публичен уебсайт предоставящ електронни услуги. Базите данни, поддържащи дейността на ССРП и сайта на Регистъра, са разделени логически и физически с цел да се предотврати всякаква възможност за случаен или умишлен достъп до критични данни. Идентификацията на потребителите - вътрешни и външни, и управлението и регистрирането на достъпа им до която и да е част на ситемата, е чрез електронен подпис.

  • Microsoft .NET
  • Front-end development
  • Databases
Клиент
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (конпи)

© Copyright 2024 ICYGEN LLC - All Rights Reserved